Schooljaarverslag 2022-2023

Elk schooljaar worden er in het schooljaarplan doelen voor een schooljaar omschreven.
In een jaarverslag zijn per aandachtsveld de algemene omschrijving en het geformuleerde doel omschreven.
Vervolgens zijn de in het schooljaar verrichte activiteiten weergegeven die hebben geleid tot realisatie van de doelen.