Protocol Meldcode

Elke medewerker van een onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij signalen en/of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling een stappenplan te volgen. Elke medewerker van een onderwijsinstelling is ook wettelijk verplicht bij vermoeden van seksueel misbruik door een medewerker jegens een minderjarige leerling melding te doen bij het bevoegd gezag.
In dit protocol wordt beschreven hoe de meldcode binnen het onderwijs eruitzien en hoe we hier bij Ommeriek invulling aan hebben gegeven.