Medezeggenschapsraad

Wat is een medezeggenschapsraad?
De wet op de medezeggenschapsraad (MR) verplicht elke basisschool om een medezeggenschapsraad te hebben. De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap; voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur en/of de schooldirectie doet. De belangrijkste instrumenten van de MR daarbij zijn het instemmingsrecht, het adviesrecht en het initiatiefrecht.  Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?

Het doel van de MR is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan. We streven hierbij kwaliteitsbevordering na. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt, en daar desgewenst op kunnen reageren.

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit twee personeelsleden en twee ouderleden.

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
Een MR heeft drie soorten rechten: adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. 

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR bepaalde besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt, kan de MR in beroep gaan bij de landelijke geschillencommissie. Tenslotte heeft de MR de mogelijkheid om alle andere onderwerpen aangaande de school met de directie te bespreken die zij wenselijk acht (initiatiefrecht). De schoolleiding is verplicht hierop te reageren en hierover overleg te voeren met de MR indien zij dit wenst. 

De MR heeft instemmingsrecht, onder andere bij de volgende zaken:
* Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
* Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
* Het schoolreglement
* Beleid ten aanzien van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid.

De MR heeft adviesrecht, onder andere bij de volgende zaken:
* Beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag
* De taakverdeling binnen de schoolleiding
* Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen bevoegdheden van de personeelsleden en die van de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de personeelsleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan, zoals de samenstelling van de formatie, taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals verandering van grondstelling van de school, vaststelling van de schoolgids, vaststelling van de onderwijstijd en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.

Wat is het verschil met de ouderraad (OR)?
Het eerste verschil is dat de MR een wettelijke basis heeft en de OR niet. Verder houdt de ouderraad zich bezig met de praktische zaken op school, zoals bijvoorbeeld het organiseren van festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met financiële, onderwijskundige, beleidsmatige en personele zaken op school. 

Met wie praat een medezeggenschapsraad?
De MR praat voornamelijk met de directie van de school. Voor nagenoeg elke vergadering wordt de schooldirecteur uitgenodigd om deze bij te wonen. Daarnaast praat de MR indien zij dat nodig vindt met de directie van Noordkwartier. 

Hoe blijft u op de hoogte?
De jaarplanning van de MR wordt tijdig op de website gepubliceerd. In de vergadering bespreekt de MR onder andere de door de directie aangeleverde stukken, zoals vermeld in de jaarplanning. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent welkom om een vergadering bij te wonen, maar wilt u dit dan wel uiterlijk 48 uur van te voren melden via het centrale e-mailadres van de MR: mr.roemte@noordkwartier.nl of bij een van de leden. (zie ook contactgegevens). De vastgestelde notulen van de vergaderingen van de MR liggen ter inzage bij de secretaris. Ook wordt het Roemtenieuws gebruikt wanneer er informatie vanuit de MR is.

Wanneer en hoe benadert u de medezeggenschapsraad?
Als u vragen heeft of ten aanzien van beleidszaken een punt in de vergadering aan de orde zou willen stellen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR . Dit kan uiteraard persoonlijk, maar u kunt ook gebruik maken van het centrale e-mailadres van de MR: mr-roemte@ommeriek.nl.

Hoe kunt u lid worden van de MR?
Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de personeelsgeleding wordt door het personeel ingevuld.

De huidige leden van de MR zijn

Christa Bakker ~ oudergeleding (voorzitter)
(jc@bakkertzandt.nl)

Eva van der Woude ~ oudergeleding (notulist)

Harriët Wals ~ personeelsgeleding (secretaris) 
(harrietwals@ommeriek.nl / mr-roemte@ommeriek.nl)

Linda van der Kamp ~ personeelsgeleding (lid)
(lindavanderkamp@ommeriek.nl)

GMR:
Op organisatieniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is het medezeggenschapsorgaan van Ommeriek en bestaat uit 12 leden: 6 personeelsleden (personeelsgeleding) en 6 ouders (oudergeleding). 
De GMR komt gemiddeld 10 keer per jaar bijeen, deels met de directeur-bestuurder(s) en regelmatig met adviseurs en/of medewerkers. De GMR is de plek om beslissingen van de organisatie te controleren en/of bij te sturen. En de plek om samen met de directeur-bestuurder(s) beleid op het gebied van mobiliteit, beloning, vervangingspool, scholing en kwaliteit te maken. 
Voor meer informatie, zie de website van Stichting Ommeriek: GMR - Ommeriek

Hieronder kunt u nog ons vastgesteld MR-reglement van Cbs Roemte openen en het jaarverslag van afgelopen schooljaar.