Klachtenregeling

Klachtenprocedure:

In het schooljaar 2018 – 2019 is een nieuwe klachtenregeling vastgesteld binnen Noordkwartier. 
Enkele essentiële artikelen geven we hier weer:

Artikel 2. Procedure bij een probleem/voorfase van klacht

Indien iemand een probleem op school of binnen Noordkwartier ervaart, kunnen de volgende stappen doorlopen worden:
1. U bespreekt het probleem met degene met wie u dit ervaart. Is dit bijvoorbeeld de leerkracht, dan gaat u eerst met hem of haar in gesprek. Van dit gesprek wordt een notitie gemaakt in Parnassys. U ontvangt hiervan een kopie.
2. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u in gesprek met de directeur van de school. Dit gesprek wordt in een notitie vastgelegd in Parnassys. U ontvangt hiervan een kopie.
3. Wilt u liever eens sparren met iemand van buiten de school, omdat u er op de school niet uitkomt? Dat kan ook. U kunt dan contact zoeken met extern vertrouwenspersoon Jan Wibbens of Judith Visser, 085-1055 055.
4. Leidt dit niet tot een gewenste oplossing, dan kunt u een klacht indienen. Zie hiervoor artikel 3 in dit document; u start dan vanaf artikel 3.3.
5. Indien het door u ervaarde probleem (een vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling of seksueel misbruik betreft, dan treedt bijlage 81 van het sociaal veiligheidsplan in werking.

Artikel 3. Procedure bij een klacht (interne procedure)

Bij het indienen van een klacht zijn de volgende stappen te onderscheiden:
 1. De klager die een probleem op of met de school ervaart, neemt contact op met degene met wie het probleem speelt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet. De aangeklaagde/verweerder maakt van de inhoud van het gesprek en de gemaakte afspraken een notitie in het leerlingadministratie-en volgsysteem Parnassys en brengt de directeur van de school op de hoogte. De klager ontvangt van het verslag een kopie.
2. Komt men er niet uit, dan bespreekt de klager het probleem met de directeur van de school. Ook deze maakt van de inhoud van het gesprek en de gemaakte afspraken een notitie in Parnassys. De klager ontvangt van dit verslag een kopie.
3. Levert dit geen resultaat op, dan wordt er contact gezocht met de contactpersoon van de medezeggenschapsraad, mevrouw Lisette Pilon-Grolle (zie artikel 4). Dit betreft een lid van de oudergeleding. Deze contactpersoon controleert of stap 1 en 2 van dit artikel gevolgd zijn. Indien dit zo is, verwijst deze de klager door naar de externe vertrouwenspersoon, Jan Wibbens of Judith Visser (085-1055 055). Indien dit niet zo is, verwijst deze persoon naar de te doorlopen procedure.
4. De externe vertrouwenspersoon meldt dat er – indien de klager hiervoor toestemming heeft gegeven – wat er aan de hand is en adviseert de directeur-bestuurder in de vervolgstap. De directeur-bestuurder bepaalt hoe deze klacht opgepakt gaat worden en wie hierbij betrokken worden. Van elk gesprek en de gemaakte afspraken wordt ook een verslag gemaakt. De klager ontvangt hiervan een kopie.
5. Als de klacht niet is of wordt opgelost, kunt u contact zoeken met de GCBO. De procedure hiervoor is beschreven in artikel 6 van dit document.

* Contactpersoon voor de interne procedure op school:

Mw. Christa Bakker
jc@bakkertzandt.nl  

* De vertrouwenspersonen voor de scholen van de stichting is:
 Jan Wibbens of Judith Visser         
► Tel. 085 1055 055     
https://hetvtb.nl/

* GCBO
t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
Postbus 82324 2508 EH Den Haag
► Tel. 070 3861 697
info@gcbo.nl
www.GCBO.nl